Защита на лични данни. Политика за поверителност

ХЕЛОУ МЪНДЕЙ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. 

Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  

Тел: 02/91-53-518

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Под “лични данни” се има предвид информацията дефинирана като такава в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”) или информацията, която се счита за лична, според който и да е друг закон или постановление. Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този уеб сайт.

4.1. Доставчикът  предприема всички необходими законови мерки за защита личните данни на Потребителя. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията на посетителите на smartsistersco.com.

4.2. Съгласно настоящите Общи условия, за да се пазарува от електронния магазин smartsistersco.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, имена, адрес за доставка. При регистрацията си в сайта, Потребителят предоставя доброволно и по собствено желание данни за трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail. Тези данни се предоставят от Потребителя само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.

4.3. Използвайки електронния магазин, Потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството съгласно Закона за защита на личните данни, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

4.4. Доставчикът предприема действия по събиране на лични данни от Потребителя, за да отговори на исканията му, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин, за маркетингови дейности, за вътрешни цели като одит, статистически анализ и проучване за подобряване на продуктите, услугите и връзката с клиентите на Доставчикът. Може да използваме информацията в събирателна форма, за да анализираме потреблението на сайта ни. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в smartsistersco.com, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация въведена от Потребителя в профила му в smartsistersco.com ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

4.5. Потребителят има право:

 • да изиска информация каква лична информация Доставчикът има събрана за него, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните ти данни и друго; 
 •  да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако Потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с Доставчика на контактите, публикувани на smartsistersco.com в секция Контакти. 
 • да поиска да коригира или допълни неточни данни, свързани с него
 • да оттегли съгласието си за използване на личните му данни
 • да поиска да бъде „забравен“, тоест личните му данни да бъдат изтрити
 • да изпрати възражение срещу обработката на личните му данни
 • да изпрати жалба, в случай, че е налице неправомерно използване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни, гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, имейл: kzld@cpdp.bg и сайт: www.cpdp.bg;

4.6. Доставчикът предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от Потребителя адрес. Данните се предоставят на лицензиран пощенски оператор (куриерска компания), доставчици на технологична инфраструктура за картово плащане, банки, обслужващи плащанията, извършени от и към клиентите; лица, които по възлагане на Администратора поддържат функционирането на Сайта както и оборудване и софтуер, лица, извършващи консултантски услуги в полза на Администратора, в различни сфери – адвокати, счетоводители; органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

Доставчикът задължава всички свои агенти и доставчици на услуги да заявят в писмена форма, че ще предпазват личната информация на нашите потребители и ще я използват само за целите, които са одобрени от нас.

Личните данни ще бъдат обработвани от служители на администратора или обработващи личните данни, сред които по-специално ще бъдат доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите.

ХЕЛОУ МЪНДЕЙ ООД работи единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Тези компании, без изброяването да е изчерпателно, са:

– MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

– Google Analytics: https://privacy.google.com

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

– FastComet: https://www.fastcomet.com/terms/privacy-policy

– WordPress: https://automattic.com/privacy/

– Paysera https://www.paysera.bg/v2/bg-BG/sigurnost

– Unicredit Bulbank https://www.unicreditbulbank.bg/bg/pravna-informatsiya/poveritelnost/zashita-na-lichnite-danni/

Някои от доставчиците на услуги е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕС/ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), или при наличието на други подходящи гаранции в съответствие с изискванията на ОРЗД. За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите доставчици, както и да се свържете с нас по някой от посочените по-горе начини.

Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и Доставчика, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество. Със създаването на профил на smartsistersco.com, Потребителят декларира, че е запознат, че в определени случаи от Доставчика се изисква да разкрива информация:

 • ако това се изисква от закона;
 • в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение;
 • въз основа споразумение (ако има такова) между Доставчика и друг/и администратор/и на лични данни, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • при дадени от Потребителя инструкции

4.7. Доставчикът не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

4.8. Всеки Потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран сайта smartsistersco.com. Доставчикът ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити. Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното изпълнение на нашите услуги. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване на трети лица без личното Ви съгласие.

4.9. За Ваше удобство, Доставчикът може да предоставя връзки на този сайт към други уеб сайтове, които не се поддържат или не са под контрола Доставчикът. В случай, че използвате тези препратки, вие излизате от този сайт. Доставчикът  няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове. Доставчикът не поема ангажимент да проверява истинността или точността на сайтове на трети страни или тяхното съдържание и не носи никаква гаранция или отговорност за тях.

4.10. В съответствие с Европейската директива за защита на личните данни, Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”, Доставчикът предоставя на потребителите възможност след попълване на личните данни в специалния електронен формуляр, да дадат или не своето съгласие за обработката на техните лични данни по отношение на получаване на новини и промоции от Доставчикът

4.11. Когато посещавате сайтове и услуги на Доставчикът, може да събираме информация относно софтуера и технологиите, които използвате, чрез бисквитки или Фейсбук пиксел. Например, когато посещавате наш сайт, ние запазваме Вашия IP адрес, за да знаем къде да изпратим информацията, която поискате. Следната информация се запазва при посещение на нашите сайтове: IP адреси, вид операционна система, време и дължина на престой, посетени страници и вид на браузър. По никакъв начин не свързваме запазената информация с друга такава, което може да доведе до идентифицирането Ви. Може да анализираме информацията от нашите сървъри, за да подобрим сайта и да персонализираме всеки от тях за определени потребители. Например Фейсбук пиксел събира данни за поведението ви на нашия сайт и може да виждате реклами от нас във Фейсбук. Когато посетите наш сайт или използвате наша услуга, ние може да поставим текстов файл, наричан “cookie” или “бисквитка” в директорията на браузъра Ви, само с вашето съгласие. Бисквитките са информация, която уеб сайтът изпраща до Вашия компютър, когато разглеждате сайта. Тази информация позволява на уеб сайта да запомня важна информация за Вашите предпочитания и да прави Вашия престой в сайта по-добър и aнализиране на информация за потребителското поведение на сайта.  

Имайте предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате „бисквитките“, това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.

Повече информация за „бисквитките“, в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт:http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Как можете да деактивирате използването на „бисквитки“? Ако искате да активирате или  деактивирате използването на „бисквитки“ от настройките на браузъра си, в зависимост от браузъра си, посетете следните уебстраници, за да научите за необходимите действия

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

4.12. Доставчикът може да променя разпоредбите по настоящия раздел по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата. Всички служители на Доставчикът се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.

 

Дoстaвчикът си зaпaзвa прaвoтo дa измeня и дoпълвa нaстoящитe Oбщи Услoвия пo всякo врeмe, кaтo всички тaкивa измeнeния и дoпълнeния влизaт в силa бeз дa e нeoбхoдимo прeдвaритeлнo съглaсиe нa пoтрeбитeлитe. Измeнeниятa и дoпълнeниятa влизaт в силa aвтoмaтичнo, oт мoмeнтa нa публикувaнeтo им нa интeрнeт стрaницaтa нa Дoстaвчикasmartsistersco.com.

Контакти с нас

email: info@smartsistersco.com

tel: +359 878460021

Последна редакция 02.11.2021

Меню